Opći uvjeti poslovanja

Sukladno odredbama Zakona o posredovanju u prometu nekretnina, Klasa: 001-01/07-01/128, Urbroj: 001-01/07, ( NN broj 107/07)  LIVE IN obrt za posredovanje u prometu nekretnina ( u daljnjem tekstu POSREDNIK ) donosi:
OPĆE UVJETE POSLOVANJA U PROMETU NEKRETNINAMA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Opći uvjeti poslovanja regulirani su člankom 18. Zakona o posredovanju u prometu nekretnina (NN br. 107/07).

Članak 2.

Općim uvjetima poslovanja posrednika u prometu nekretninama (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti poslovanja) uređuje se poslovni odnos između agencije za posredovanje u prometu nekretninama (u daljnjem  tekstu: posrednik) te fizička ili pravna osoba koja kupuje, prodaje ili iznajmljuje nekretnine, odnosno poslovne udjele (u daljnjem tekstu: nalogodavac) .

Članak 3.

Ukoliko ugovorne stranke ( posrednik  i nalogodavac ) ugovorne odnose definiraju drugačije nego što je propisano Općim uvjetima poslovanja, ali ne suprotno Zakonu o posredovanju u prometu nekretninama, primjenjuju se odredbe iz Ugovora o posredovanju.

II. OBVEZE POSREDNIKA

Članak 4.


Posrednik se obvezuje obavljati osobito sljedeće:
1. zaključiti Ugovor o posredovanju s nalogodavcem ili Nalog ( standardni ili isključivi);
Sklapanje ugovora ili naloga putem elektroničke pošte (Zakon o elektroničkoj ispravi NN 105/05 i Zakon o elektroničkoj trgovini NN 173/03, 67/08, 36/09, 130/11) – Sklapanje ugovora moguće je elektroničkim putem, odnosno u elektroničkom obliku. Ponuda i prihvat ponude mogu se dati elektroničkim putem, odnosno u elektroničkom obliku. Kada se elektronička poruka, odnosno elektronički oblik koristi kao oblik u sklapanju ugovora, takvu ugovoru neće se osporiti pravna valjanost samo na temelju činjenice da je sastavljen u obliku elektroničke poruke, odnosno u elektroničkom obliku. Na obveznopravne odnose proizašle iz ili u vezi s ugovorima sklopljenima elektroničkim putem ili u elektroničkom obliku primjenjivat će se odredbe Zakona o obveznim odnosima, odnosno odgovarajući propis koji uređuje ugovorne odnose. Ovim se ispunjava obveza na osnovi ZPPN, NN 107/07 da ugovor ili nalog za posredovanje mora biti u pisanom obliku.
Nalog za posredovanje može biti dan i usmenim putem, no stranke se obvezuju najkasnije kod  zaključenja kupoprodajnog ugovora za posredovanu nekretninu zaključiti ugovor o posredovanju ili nalog u pisanom obliku. Ukoliko nalogodavac odbije zaključiti Ugovor o posredovanju ili Nalog za posredovanje u pisanom obliku a u svrhu izbjegavanja plaćanja posredničke provizije iste će u postupku dokazivanja odrađenog posla zamijeniti pismena korespodencija između stranaka iz koje će biti razvidno da je Posrednik obavljao poslove za Nalogodavca a sve u duhu svojih  obveza iz ovih Općih uvjeta poslovanja.
2. nastojati naći i dovesti u vezu s nalogodavcem treću osobu radi sklapanja posredovanog posla ( kupnja, prodaja, zamjena, najam, zakup, prodaja poslovnih udjela i dr.);
Smatra se da je posrednik omogućio nalogodavcu vezu s trećom osobom radi sklapanja posredovanog posla, ako je omogućeno nalogodavcu stupanje u vezu s trećom osobom (fizičkom ili pravnom) s kojom je pregovarao za sklapanje pravnog posla, a naročito ako je:
- neposredno odveo ili uputio nalogodavca ili treću osobu u razgledavanje predmetne nekretnine;
- organizirao susret između nalogodavca i treće osobe radi pregovaranja za sklapanje pravnog posla;
- nalogodavcu priopćio ime, broj telefona, telefaksa , e-maila ili ostalih podataka treće osobe ili osobe ovlaštene za sklapanje pravnog posla ili mu je priopćio točnu lokaciju tražene nekretnine.
3. upoznati nalogodavca s prosječnom traženom cijenom slične nekretnine;
4. izvršiti uvid u isprave kojima se dokazuje vlasništvo ili drugo stvarno pravo na nekretnini;
5. upozoriti nalogodavca na očite nedostatke nekretnine i moguće rizike u svezi s neuređenim zemljišnoknjižnim stanjem nekretnine, na upisana stvarna prava ili druga prava trećih na nekretninu, pravne posljedice neispunjavanja obaveza prema trećoj strani, nedostatke građevne i uporabne dozvole sukladno posebnom zakonu, okolnosti obveze primjene prava prvokupa i ograničenja u pravnome prometu sukladno posebnim propisima;
6. obaviti potrebne radnje radi predstavljanja (prezentacije) nekretnine na tržištu, oglasiti nekretninu na odgovarajući način,  te izvršiti sve druge radnje dogovorene ugovorom o posredovanju u prometu nekretninama koje prelaze uobičajenu prezentaciju, a za što ima pravo na posebnu, unaprijed ugovorenu naknadu za troškove;
7. upoznati nalogodavca sa svim zakonskim, poreznim i drugim obvezama koje za njega proizlaze iz pravnog posla glede predmetne nekretnine;
8. omogućiti pregled nekretnina (organizacija i vođenje);
9. posredovati u pregovorima i nastojati da dođe do sklapanja ugovora, ako se na to posebno obvezao;
10. čuvati osobne podatke nalogodavca, te po pisanom nalogu nalogodavca čuvati kao poslovnu tajnu podatke o poslu ili nekretnini za koju posreduje;
11. ako je predmet posredovanja zemljište, pribaviti Lokacijsku informaciju za predmetno zemljište.
12. obavijestiti nalogodavca o svim okolnostima značajnim za namjeravani posao koje su mu poznate ili mu moraju biti poznate;
13. obaviti sve potrebne pripremne radnje za sklapanje pravnog posla;
14. prisustvovati kod sklapanja pravnog posla ( predugovora i ugovora );
15. prisustvovati kod primopredaje nekretnine i potpisivanja zapisnika o primopredaji;

III. OBVEZE NALOGODAVCA

Članak 5.


Nalogodavac se obvezuje da će obaviti osobito sljedeće:
1. obavijestiti posrednika o svim okolnostima koje su važne za obavljanje posredovanja i predočiti točne podatke o nekretnini, te ako posjeduje dati posredniku na uvid lokacijsku, građevnu, odnosno uporabnu dozvolu za nekretninu koja je predmet ugovora te dati na uvid posredniku dokaze o ispunjavanju obveza prema trećoj strani;
2. dati posredniku na uvid isprave koje dokazuju njegovo vlasništvo na nekretnini, odnosno drugo stvarno pravo na nekretnini koja je predmet ugovora te  upozoriti posrednika na sve uknjižene i neuknjižene terete koji postoji na nekretnini;
3. osigurati posredniku i trećoj osobi zainteresiranoj za zaključivanje posredovanoga posla razgledavanje nekretnine;
4. obavijestiti posrednika o svim bitnim podacima o traženoj nekretnini što posebno uključuje opis nekretnine i cijenu;
5. odmah nakon sklapanja posredovanoga pravnog posla, odnosno predugovora kojim se obvezao sklopiti posredovani pravni posao, isplatiti posredniku ugovorenu posredničku naknadu;
6. ako je to izričito ugovoreno, naknaditi posredniku troškove učinjene tijekom posredovanja koji prelaze uobičajene troškove posredovanja;
7. obavijestiti posrednika pisanim putem o svim promjenama povezanim s poslom za koji je ovlastio posrednika, a posebno o promjenama povezanim s vlasniątvom na nekretnini.

Nalogodavac nije dužan pristupiti pregovorima za sklapanje posredovanog posla s trećom osobom koju je posrednik našao, niti sklopiti pravni posao, a odredba ugovora kojim je ugovoreno drukčije, ništetna je. Međutim, nalogodavac odgovara za štetu, ako pri tom nije postupio u dobroj vjeri, te je dužan naknaditi sve troškove učinjene tijekom posredovanja, koji ne mogu biti veći od posredničke naknade za posredovani posao.

IV. POSREDNIČKA NAKNADA

Članak 6. – pravo na naknadu


Posredniku za obavljeno posredovanje prilikom kupoprodaje, zamjene, zakupa i iznajmljivanja nekretnina, prodaje poslovnih udjela, pripada posrednička naknada.
Posrednik stječe pravo na naknadu tek nakon sklapanja ugovora za koji je posredovao, ili predugovora ako isti prethodi sklapanju glavnog ugovora.
Naknada se naplaćuje u trenutku potpisivanja ugovora ili predugovora o kupoprodaji ili zamjeni nekretnine, ili ugovora o najmu ili zakupu nekretnine.

Članak 7. – iznos naknade

Posrednička naknada (provizija) iskazana je i obračunava se u postotcima od ugovorene kupoprodajne cijene, odnosno ugovorene mjesečne najamnine (zakupnine).
Na iznos naknade obračunava se 25% PDV-a ukoliko posrednik uđe u sistem PDV-a.
Visina posredničke naknade određuje se Ugovorom o posredovanju.

KUPNJA
Posrednička naknada  kod kupnje nekretnine iznosi 1-6% od ugovorene kupoprodajne cijene nekretnine
( naknada koju plaća kupac ), ali ne manje od =3.500,00 kuna.
Iznos naknade ugovara se ovisno o vrijednosti nekretnine i složenosti posredovanog posla.
Za izvršeno isključivo posredovanje, posrednička naknada se naplaćuje u skladu s dogovorenom naknadom iz Ugovora o isključivom posredovanju.
PDV nije uključen u cijenu

Plaćanjem posredničke naknade obuhvaćeni su i poslovi podnošenja odgovarajuće dokumentacije radi upisa prava vlasništva na ime kupca kod zemljišnoknjižnog odjela nadležnog Suda i prijenosa režija na ime kupca.

PRODAJA

Posrednička naknada kod prodaje nekretnine iznosi 1-6% od ugovorene kupoprodajne cijene nekretnine
( naknada koju plaća prodavatelj ), ali ne manje od =3.500,00 kuna.
Iznos naknade ugovara se ovisno o vrijednosti nekretnine i složenosti posredovanog posla.
Za uobičajeno posredovanje, posrednička naknada iznosi 2% od ugovorene kupoprodajne cijene nekretnine.
Za izvršeno isključivo posredovanje, posrednička naknada se naplaćuje u skladu s dogovorenom naknadom iz Ugovora o isključivom posredovanju.
PDV nije uključen u cijenu

NAJAM/ZAKUP

Provizija od najmodavca i zakupodavca
Kod Ugovora o najmu/zakupu posrednička naknada iznosi 100% od ugovorene mjesečne najamnine/zakupnine, za najam ili zakup u trajanju do 5 godina.
Za najam ili zakup u trajanju duljem od 5 godina, posrednička naknada iznosi 200% od ugovorene mjesečne najamnine/zakupnine.
Za izvršeno isključivo posredovanje, posrednička naknada se naplaćuje u skladu s dogovorenom naknadom iz Ugovora o isključivom posredovanju.
PDV nije uključen u cijenu

Provizija od najmoprimca i zakupnika
Kod Ugovora o najmu/zakupu posrednička naknada iznosi 100% od ugovorene mjesečne najamnine/zakupnine, za najam ili zakup u trajanju do 5 godina.
Za najam ili zakup u trajanju duljem od 5 godina, posrednička naknada iznosi 200% od ugovorene mjesečne najamnine/zakupnine.
Za izvršeno isključivo posredovanje, posrednička naknada se naplaćuje u skladu s dogovorenom naknadom iz Ugovora o isključivom posredovanju.
PDV nije uključen u cijenu

POSREDNIČKA SATNICA

Iznos posredničke satnice iznosi 250,00 HRK.
PDV nije uključen u cijenu

V. POTPOSREDOVANJE

Članak 8.


Posrednik može prenijeti ugovor o posredovanju na druge posrednike, ako tako ugovore posrednik i nalogodavac. U tom slučaju nalogodavac ostaje u ugovornom odnosu samo s posrednikom s kojim je sklopio ugovor.

VI. ISKLJUČIVO POSREDOVANJE

Članak 9.


Ugovorom o isključivom posredovanju nalogodavac se može obvezati da za posredovani posao neće angažirati nijednog drugog posrednika, koja obaveza mora biti izričito ugovorena. Ako za vrijeme trajanja ugovora o isključivom posredovanju nalogodavac sklopi mimo posrednika pravni posao preko drugog posrednika, a za koji je isključivom posredniku bio dan nalog za posredovanje, dužan je isključivom posredniku platiti stvarne troškove posredovanja, koji ne mogu biti veći od posredničke naknade za posredovani posao.

VI PRESTANAK UGOVORA

Članak 10.


Ugovor o posredovanju sklapa se u pisanom obliku i na određeno vrijeme, a stupa na snagu u trenutku potpisa ugovornih strana.
Ugovor o posredovanju sklopljen na određeno vrijeme prestaje istekom roka na koji je sklopljen, ako u tom roku nije sklopljen ugovor/predugovor za koji je posredovano, ili otkazom bilo koje od ugovorenih strana.
Stranke mogu odustati od ugovora o posredovanju u prometu nekretnina prije isteka ugovorenog roka samo iz osobito opravdanog razloga.
Ako otkazni rok nije izričito određen ugovorom o posredovanju, otkazni rok iznosi 8 dana od primitka pismenog otkaza.
Nalogodavac je dužan naknaditi posredniku učinjene troškove za koje je inače bilo izričito ugovoreno da ih nalogodavac posebno plaća.
Ako u roku ne dužem od vremena trajanja sklopljenog ugovora o posredovanju, nakon prestanka tog ugovora nalogodavac sklopi pravni posao koji je pretežito posljedica posrednikova djelovanja, s trećom osobom ili članovima njegove uže obitelji, dužan je posredniku platiti posredničku naknadu u cijelosti.

VII ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 11.


Za sve ostale odnose koji nisu uređeni ovim Općim uvjetima ili posredničkim ugovorom, primjenjuju se odredbe Zakona o posredovanju u prometu nekretnina i Zakona o obveznim odnosima.
U slučaju spora između ugovornih strana, a koji se ne bi mogao sporazumno riješiti, nadležan je Općinski sud u Zagrebu.

U primjeni od 01.12.2020. godine

Za LIVE IN obrt za posredovanje u prometu nekretnina
Vlasnik Tomislav Novaković mag.oec.